Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.omplubin.pl

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Medycyny Pracy Sp. z o.o. w Lubinie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-07-28.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-25.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-11-14.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: .

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-11-14.

Skróty klawiaturowe

 • TAB - przejście do kolejnego elementu.
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu.
 • ESC - anulowanie podpowiedzi.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pracownik sekretariatu, sekretariat@omplubin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 768410263. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres

 • dolnośląskie
 • lubiński
 • Lubin
 • Lubin
 • ul. Słoneczna 1
 • 59-300 Lubin

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 4 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 20 metrów.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Miejsca parkingowe dla Pacjentów znajdują się na terenie Przychodni otoczonym ogrodzeniem, z osobną bramą wjazdową i wyjazdową. Miejsca parkingowe znajdują się także przy sąsiadującej z Przychodnią ulicy jednokierunkowej, zlokalizowanej zaraz za ogrodzeniem terenu Przychodni. Na terenie Przychodni otoczonym ogrodzeniem znajduje się również parking dla Pracowników przychodni, do którego dostęp możliwy jest po podniesieniu szlabanu.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 • Do wejścia głównego (oznaczonego jako wejście B) dojdziesz przez furtkę w ogrodzeniu lub bramę wjazdową oraz z miejsc parkingowych. Od furtki chodnik prowadzi na wprost do wejścia. Wejście główne oznaczone jako wejście B i znajduje się po prawej stronie budynku oraz terenu Przychodni.
 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Dojście do placówki jest dostosowane do osób ze szczególnymi potrzebami: szerokość minimalna – 150 cm, gładka i równa powierzchnia.
 • Drzwi otwierają się automatycznie.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 1230 centymetrów.
 • Można również skorzystać z wejścia oznaczonego jako wejście A, które znajduje się po lewej stronie budynku i terenu Przychodni. Wejście jest na poziomie gruntu. Oznaczone w kontrastowym kolorze w stosunku do elewacji. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku. Drzwi musisz otworzyć ręcznie. Wyposażone są wygodną klamkę. Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły. Szerokość otworu wejściowego wynosi 1230 centymetrów. Przestrzeń manewrowa przed wejściem wynosi minimalnie 150 centymetrów.

Przestrzeń za wejściem

 • Po wejściu do Przychodni przez drzwi zewnętrzne automatyczne, w pierwszej kolejności wchodzi się do wiatrołapu o kształcie prostokąta, na posadzce którego znajduje się ścieżka naprowadzająca o kontrastowym w stosunku do glazury kolorze i długości 3,4 m. Szerokość wiatrołapu wynosi 2,25 m. Dana ścieżka doprowadza do drugich drzwi automatycznych bezpośrednio prowadzących do holu rejestracji Przychodni. Po wejściu przez drugie drzwi ścieżka naprowadzająca prowadzi w dwóch kierunkach: na prawo oraz na wprost. Kierując się na prawo ścieżka ma długość 4,2 m i doprowadzi do stanowiska rejestracji przeznaczonego dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dane stanowisko wyposażone jest w obniżoną ladę, pętle indukcyjną, ikonografiki do kontaktu alternatywnego, usługę wideo tłumacza oraz lupę elektroniczną. Druga ścieżka prowadząca na wprost o długości 7,5 m prowadzi do mapy tyflograficznej umieszczonej na stojaku, która przedstawia kolorystyczny schemat funkcjonalno-przestrzenny Przychodni opisany w alfabecie Braille’a. Poszczególne wymienione na mapie gabinety znajdują się na wprost od wejścia głównego. Przy drzwiach poszczególnych gabinetów, po prawej stronie ościeżnicy, umieszczony jest monitor, na którym pojawia się informacja o funkcji gabinetu, jego numerze, kolejności wejścia Pacjentów oraz lekarzu przyjmującym.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się po prawej stronie w odległości 4,2 metrów od wejścia głównego na hol rejestracji

Ciągi poziome

 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze.
 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • W Przychodni dostępne są dwie toalety dostosowane. Pierwsza z nich oznaczona jest jako pomieszczenie nr 12. Pacjent z niepełnosprawnością po wejściu do budynku przez drzwi automatyczne (wejście B) kieruje się na wprost, do końca korytarza, a następnie skręca
  w lewo i po swojej prawej stronie znajdzie oznaczoną odpowiednim napisem toaletę. Druga toaleta dostosowana to pomieszczenie nr 35. Do tej toalety można dość wchodząc do Przychodni wejściem A, są to drugie drzwi na prawo po wejściu do obiektu lub wchodząc wejściem B, przechodząc korytarzami przez cały obiekt, czyli od wejścia automatycznego na wprost, następnie w lewo do końca korytarza i jeszcze raz w lewo, drzwi do toalety znajdują się praktycznie naprzeciwko rejestracji Przychodni Słonecznej CDT Medicus.
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.
 • W toalecie jest przewijak dla dzieci.
 • W toalecie jest zamontowana linka do wzywania pomocy.
 • Na ścianach są zamontowane poręcze.
 • Przestrzeń manewrowa wynosi 150 centymetrów.
 • Przestrzeń manewrowa przed ustępem wynosi 150 centymetrów.
 • Przestrzeń po lewej wynosi 150 centymetrów.
 • Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Prosimy o noszenie maseczek w budynku.
 • Deklaracja dostępności została przygotowana w Generatorze Deklaracji Dostępności..