Szanowni Państwo, NZOZ OMP Sp. z o.o. dokłada najwyższej staranności w zakresie bezpieczeństwa danych i prywatności Pacjentów. Poufność danych i ochrona danych osobowych stanowi dla nas kwestię priorytetową. NZOZ OMP Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Pacjentów w oparciu o przepisy:

  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  • Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
  • Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  • Ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Administratorem Danych Osobowych jest NZOZ OMP Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Słonecznej 1, 59-300 Lubin, KRS: 0000117905, NIP: 6922315643, REGON: 390991764, który reprezentują Prezes Zarządu Sara Franke-Sroczyk oraz Wiceprezes Zarządu Izabela Prajs. Wszystkie osoby przetwarzające dane naszych Pacjentów, posiadają upoważnienia do przetwarzania danych wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz są obowiązane do zachowania tajemnicy. Zbierane dane osobowe Pacjentów, przetwarzane są jedynie w celu udzielania świadczeń zdrowotnych (opieki zdrowotnej) oraz innych usług medycznych, związanych z zawartymi umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także umowami na świadczenia usług medycznych, sprawowania opieki zdrowotnej, a także indywidualnie zakupionych usług przez Pacjentów. Dane osobowe są wykorzystywane również w zakresie wystawiania faktur, a także prowadzenia niezbędnych statystyk w zakresie rozliczania usług medycznych. Podawanie danych osobowych Pacjentów jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia świadczenia. W przypadku odmowy podania danych, NZOZ OMP Sp. z o.o. nie będzie mogło zrealizować usługi medycznej, ponieważ obowiązek wypełnienia danych w dokumentacji medycznej, stanowią przepisy o prawach pacjenta i dokumentacji medycznej, a także finansowaniu opieki zdrowotnej świadczeń ze środków publicznych. Zakres danych zbieranych do udzielania świadczeń to: imię, nazwisko, oznaczenie płci, PESEL (data i miejsce urodzenia), nr dokumentu tożsamości, adres, a także nr telefonu, adres e-mail do celów kontaktowych. Podczas wizyt lekarskich, przedlekarskich i pielęgniarskich zbierane są dane szczególnej kategorii dotyczące zdrowia naszych Pacjentów – oznaczające dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej – w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej – ujawniające informacje o stanie zdrowia Pacjenta, zgodnie z wymogami przepisów prawa. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentami poniżej.

Inspektorem Ochrony Danych w NZOZ OMP Sp. z o.o. jest Pan Waldemar Marszał, adres mailowy: iod@omplubin.pl