hello world!
Powrót

Plan połączenia spółki NZOZ OMP sp. z o.o. - ze spółką CDT MEDICUS sp. z o.o.

Opublikowano: 2023-09-14

Szanowni Państwo,

Informujemy o planowanym połączeniu Spółki:
Centrum Diagnostyczno- Terapeutyczne "MEDICUS" Sp. z o.o.
ze Spółką: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
OŚRODEK MEDYCYNY PRACY Sp. z o.o.

Niniejszy plan połączenia („Plan Połączenia") uzgodniono w dniu 12 września 2023 r. pomiędzy:

(1) Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne „Medicus" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Lubinie, przy ul. Leśnej 8, 59-300 Lubin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000116707 („Spółka Przejmująca"),

(2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Pracy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Lubinie, przy ul. Słonecznej 1, 59-300 Lubin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117905 („Spółka Przejmowana"),
Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana będą w dalszej części niniejszego Planu Połączenia także łącznie
zwane „Spółkami" lub każda z nich indywidualnie „Spółką".

Zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, działając na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy
z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH"), w związku z zamiarem dokonania połączenia Spółek
poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą,
realizowanego na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH — w trybie łączenia się przez przejęcie,
niniejszym uzgadniają Plan Połączenia o następującej treści:

Dowiedz się więcej....


Powrót