Zasady udostępniania dokumentacji medycznej:

Dokumentacja medyczna jest własnością podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych. Niniejsze „Zasady udostępniania dokumentacji medycznej” regulują kompleksowo kwestie związane z udostępnianiem dokumentacji medycznej prowadzonej we wszystkich placówkach NZOZ OMP Sp. z o.o.:

 1. Podmiot leczniczy ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną:
  • Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu,
  • osobie upoważnionej przez Pacjenta na piśmie,
  • upoważnionym organom.
 2. Po śmierci Pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma wyłącznie osoba upoważniona przez Pacjenta za życia.
 3. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej można złożyć:
  • osobiście podczas wizyty w dowolnej placówce NZOZ OMP Sp. z o.o.,
  • poprzez przesłanie wniosku na adres poczty elektronicznej: sekretariat@omplubin.pl,
  • pocztą tradycyjną na adres: ul. Słoneczna 1, 59-300 Lubin.
 4. Wnioskodawca jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do realizacji wniosku:
  • imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy,
  • imię (imiona) i nazwisko Pacjenta,
  • data urodzenia Pacjenta,
  • zakres wnioskowanej dokumentacji,
  • forma udostępnienia dokumentacji,
  • sposób udostępnienia dokumentacji,
  • dane do kontaktu (numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji).
 5. Dokumentacja medyczna jest udostępniana w następujący sposób:
  • do wglądu w Przychodni w obecności pracownika udostępniającego dokumentację i w uzgodnionym terminie. Osoba korzystająca z dokumentacji ma prawo do sporządzania notatek oraz robienia zdjęć własnym sprzętem,
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków,
  • poprzez sporządzenie skanu i przesłanie go drogą poczty elektronicznej,w formie zaszyfrowanej wiadomości wymagającej wpisania hasła,
  • poprzez sporządzenie skanu na nośniku danych.  NZOZ OMP Sp. z o.o. udostępnia dokumentację wyłącznie na własnym nośniku danych,
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów.
 6. Wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu następuje wyłącznie na żądanie uprawnionego organu lub podmiotu. Pacjent nie może żądać wydania oryginalnej dokumentacji medycznej, lecz tylko jej kopii, odpisów lub wyciągów.
 7. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
 8. Zgoda na udostępnienie dokumentacji albo jej odmowa następuje na podstawie decyzji Zarządu lub osoby upoważnionej przez Zarząd. W przypadku niewyrażenia zgody odmowa wydania dokumentacji wydawana jest w formie pisemnej z uzasadnieniem.
 9. Do wniosku należy dołączyć pisemne upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej w przypadku upoważnienia osoby innej niż wskazana w dokumentacji medycznej.
 10. Upoważnienie, o którym mowa wyżej dla swojej ważności musi być sporządzone w obecności pracownika upoważnionego do wydania dokumentacji medycznej. W innym przypadku upoważnienie musi być zaopatrzone w notarialnie lub urzędowo poświadczony podpis upoważniającego.
 11. Wydanie dokumentacji następuje za potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.
 12. Dokumentacja wydawana jest nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.
 13. Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalana jest zgodnie z ustawą z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. NZOZ OMP Sp. z o.o. nie pobiera opłaty za udostępnienie pierwszej kserokopii i wydruku dokumentacji medycznej we wskazanym zakresie. Prawo do nieodpłatnego udostępnienia pierwszej kopii przysługuje Pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu oraz osobie upoważnionej przez Pacjenta. Za przesłanie dokumentacji pod wskazany adres poczty tradycyjnej jest pobierana opłata pocztowa. Opłata jest pobierana przez operatora pocztowego, zgodnie z cennikiem operatora.
 14. W przypadku odbioru osobistego dokumentacji medycznej każdy Pacjent otrzymuje informację (wiadomość SMS, pocztą elektroniczną lub telefonicznie) o zrealizowaniu wniosku i możliwości odbioru dokumentacji.
 15. W przypadku nieodebrania zleconej do kopiowania dokumentacji medycznej wnioskodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów sporządzonej kopii na podstawie wystawionej faktury bez podpisu.

Wniosek można złożyć, korzystając z poniższego formularza:

Dokument do pobrania dostępny poniżej.

Załączniki
Plik Opis Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf Wniosek_o_wydanie_kopii_dokumentacji_medycznej - plik PDF do pobrania 2022-08-19 17:58 67 KB 17
Powrót do strony "Dla Pacjenta"