Regulamin

Regulamin udostępniania dokumentacji medycznej Pacjentowi, jego przedstawicielowi osobie pisemnie upoważnionej przez Pacjenta w NZOZ Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o. w Lubinie

Dokumentacja medyczna jest własnością podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych. Zasady niniejsze regulują kwestie związane z udostępnianiem dokumentacji medycznej prowadzonej we wszystkich placówkach NZOZ OMP Sp. z o.o.

 1. Zakres i sposób udostępniania dokumentacji medycznej

  1. Dokumentacja medyczna na wniosek Pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby upoważnionej na piśmie przez Pacjenta – zwanych dalej Wnioskodawcą - jest udostępniana:

   1. do wglądu, w obecności pracownika udostępniającego dokumentację i w uzgodnionym terminie, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych:
    • NZOZ Ośrodku Medycyny Pracy w Lubinie przy ul. Słonecznej 1,

    • NZOZ Ośrodku Medycyny Pracy Jednostce Zamiejscowej w Raszówce przy ul. 1-go Maja 12,

    • NZOZ Ośrodku Medycyny Pracy Jednostce Zamiejscowej w Siedlcach 36,

    • NZOZ Ośrodku Medycyny Pracy Jednostce Zamiejscowej w Szklarach Górnych 50,

z zapewnieniem Wnioskodawcy możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;

   1. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;

   2. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w formie pliku/wiadomości, zabezpieczonych odpowiednio hasłem;

   3. na informatycznym nośniku danych udostępnionym przez NZOZ OMP Sp. z o.o. (płyta CD);

   4. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu jedynie w przypadku, gdy zwłoka mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia Pacjenta.

  1. Udostępnienie dokumentacji następuje na wniosek osoby uprawnionej z podaniem danych niezbędnych do jego realizacji, w szczególności:

   1. imienia (imion) i nazwiska wnioskodawcy,

   2. imienia (imion) i nazwiska Pacjenta,

   3. numeru PESEL lub daty urodzenia Pacjenta,

   4. sposobu udostępnienia dokumentacji,

   5. zakresu wnioskowanej dokumentacji,

   6. danych do kontaktu (numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, adresu do korespondencji).

NZOZ OMP Sp. z o.o., celem ułatwienia Wnioskodawcy realizacji procedury udostępniania dokumentacji medycznej, przygotował formularz wniosku, który można pobrać ze strony internetowej pod adresem: https://omplubin.pl/udostepnianie-dokumentacji-medycznej/ lub w Rejestracji NZOZ OMP Sp. z o.o. w Lubinie przy ul. Słonecznej 1 oraz we wszystkich Jednostkach Zamiejscowych NZOZ OMP Sp. z o.o. wymienionych w ust. 1 pkt 1.

  1. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej można złożyć:

   1. osobiście w dowolnej placówce NZOZ OMP Sp. z o.o.;

   2. telefonicznie, pod numerem telefonu 76 84 10 100;

   3. poprzez przesłanie wniosku, zawierającego dane, o których mowa w ust. 4, na adres poczty elektronicznej: rejestracja@omplubin.pl;

   4. poprzez przesłanie wniosku, zawierającego dane, o których mowa w ust. 4, pocztą tradycyjną na adres: NZOZ Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o., ul. Słoneczna 1, 59-300 Lubin.

  1. W przypadku upoważnienia osoby innej niż wskazana w dokumentacji medycznej, do wniosku należy dołączyć pisemne upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej. Upoważnienie dla swojej ważności musi być albo sporządzone w obecności pracownika uprawnionego do wydania dokumentacji medycznej, bądź też zaopatrzone w notarialnie lub urzędowo poświadczony podpis upoważniającego.

  1. Wydanie dokumentacji następuje za potwierdzeniem tożsamości Wnioskodawcy/osoby upoważnionej dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym ich tożsamość (np. prawo jazdy, paszport).

  1. Po śmierci Pacjenta dokumentacja medyczna może być w szczególności udostępniona osobie upoważnionej przez Pacjenta za życia lub osobie będącej w chwili zgonu Pacjenta jego przedstawicielem ustawowym.

  1. Organom uprawnionym dokumentacja medyczna Pacjenta udostępniana jest na zasadach określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

  1. Odmowa udostępnienia dokumentacji medycznej wydawana jest w formie pisemnej z uzasadnieniem.

 1. Odpłatność za udostępnienie dokumentacji medycznej

  1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie:

   1. wyciągu, odpisu, kopii, wydruku,

   2. informatycznego nośnika danych,

   3. odwzorowania cyfrowego (skanu), dokumentacji medycznej prowadzonej w formie papierowej, przekazanego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,

NZOZ Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o. może pobierać opłatę. Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalana jest zgodnie z ustawą z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

  1. Nie pobiera się opłaty od Wnioskodawcy w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób określony w ust. 1 pkt 1-3. Udostępnianie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest również bezpłatne.

  1. Za przesłanie dokumentacji pod wskazany adres poczty tradycyjnej jest pobierana opłata pocztowa. Opłata jest pobierana przez operatora pocztowego, zgodnie z cennikiem operatora.

  1. W przypadku nieodebrania dokumentacji medycznej Wnioskodawca zobowiązany jest – po uprzednim pisemnym wezwaniu do jej odebrania i wniesienia opłaty - do pokrycia kosztów jej sporządzenia na podstawie wystawionej faktury bez podpisu, z zastrzeżeniem ust. 2.

 1. Termin wydania dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna udostępniana jest bez zbędnej zwłoki, w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca licząc od dnia złożenia/wpłynięcia wniosku.

 1. Okres przechowywania dokumentacji medycznej

Co do zasady dokumentacja Pacjenta przechowywana jest przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Wyjątki od tej reguły zostały określone w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 1. Ochrona danych osobowych

Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych oraz klauzule informacyjne dostępne są na stronie internetowej NZOZ OMP Sp. z o.o. pod adresem: https://omplubin.pl/ochrona-danych-osobowych-2/

Załączniki
Plik Opis Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej NZOZ OMP Sp. z o.o. - plik PDF do pobrania 2023-05-19 23:48 44 KB 76
Powrót do strony "Dla Pacjenta"